Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő adatai:
Az adatkezelő neve:                        Keményfém Kft.
Az adatkezelő hivatalos címe:        2373 Dabas, vasút u. 105.
Az adatkezelő adószáma:              10609758213
Az adatkezelő cégjegyzékszáma:  13 09 064018
2. Az adatkezelés célja:
Annak biztosítása, hogy a Vállalkozás működése megfeleljen az EU 2016/679 rendeletének, az Alaptörvénynek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és egyéb kapcsolódó jogszabályoknak. A Vállalkozás (adatfeldolgozói minősítésben) kezeli a Partnerei részről származó ügyféladatokat.
3. A Vállalkozás által kezelt adatok köre:
A Vállalkozás tevékenységi körén belül kezelt, ügyfelekre vonatkozó személyes adatok.
Az adatkezelés célja:
A Vállalkozás szolgáltatói tevékenysége során kezeli, tárolja a vele üzleti kapcsolatban levő Partnereihez köthető ügyfelek személyes adatait a Partner és az ügyfél között létrejött szerződésből eredő kötelezettség teljesítése végett.
Az adatkezelés jogalapja:
• Az EU 2016/679. rendelete 6.Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
• Info tv. 5. § (1) bek. a) pont: személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul,
4. Az adatkezelés helye
• 2373 Dabas, vasút u. 105.
5. Az adattárolás időtartama
• A vonatkozó vállalkozói szerződés megszűnését követő 1 év illetve a számviteli bizonylatok esetében 8 év. (Sztv. tv. 169. § (2) alapján).
6. Adattovábbítások
A Társaság kizárólag a nyilvántartó rendszerében szereplő adatokat bizalmasan, a Társaság által alkalmazott adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, az adatokhoz korlátozott és különböző biztonsági szinteknek megfelelő hozzáférést enged, a rendszerből adattovábbítás csak a feljogosított szerveknek, illetve személyeknek a jogszabályi keretek között történik.
A Partnereinknek bármikor joga és lehetősége van megismerni, hogy róla a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván a rendszerben.
Annak érdekében, hogy az érintett adataival kapcsolatos információs önrendelkezési jogát megfelelően gyakorolni tudja, automatizált munkafolyamataiba kötelező beépíteni olyan naplózási rendszert, mely lehetővé teszi, hogy az érintett adatainak harmadik személy felé történő adattovábbítása, beleértve a továbbítás idejét, a pontos adattartalmat, visszakereshetővé váljon. E naplózás elsődleges célja, hogy az ügyfelekkel szemben a fennálló tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni.
Nem kell külön naplózási funkciót beállítani azon adattovábbításokra, melyek az ügyfelek egészét érintik és jelen szabályzatban pontosan rögzített az adattovábbítás időpontja és adattartalma.
7. Az érintettek jogai elsősorban:
- A törléshez való jog
A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait,
a) ha az adatkezelés jogellenes,
b) ha a 2011. évi CXII. törvény 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,
c) ha célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
d) ha törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
e) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése a 2011.évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b)-c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,
f) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte,
g) ha a 2011. évi CXII. törvény 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.
h) Ha az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok törléséhez a Társaság elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja,
i) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
j) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok törlésére vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.
- A helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Társaság, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.
A szükséges módosításokat a kérelem alapján az adatgazda elvégzi.
Mentesül a Társaság a helyesbítéshez való jog érvényesítése alól, ha
a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésére, vagy
b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
Ha az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok helyesbítéséhez a Társaság elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja
a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.
- A korlátozáshoz való jog
A Társaság a korlátozáshoz való jogot az alábbi esetekben érvényesíti:
a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
b) ha a 2011. évi CXII. törvény 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
c) ha a 2011. évi CXII. törvény 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig,
d) ha a 2011. évi CXII. törvény 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de a 2011. évi CXII. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 2011. évi CXII. törvény 25/F. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig.
e) Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében a Társaság az érintett személyes adatokkal a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végez.
Ha az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok korlátozásához a Társaság elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja
a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.
8. Bírósághoz fordulás lehetősége
A Társaság jogi képviselőjének feladata a bírósági tárgyalások során a Társaság jogkövető magatartását bizonyítani. A bizonyítási eljáráshoz a felelős adatgazdának minden lényeges információt, szabályzatot, naplóbejegyzést a jogi képviselő rendelkezésére kell bocsátani. Elmarasztaló bírósági ítélet esetén a Társaság Igazgatósága munkaügyi eljárást indíthat a vétő adatfeldolgozó, adatkezelést végző munkatárs ellen.